18.05.2021

Оголошується конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 3
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
від 18 травня 2021 року № 79к
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади державної служби категорії «Б» -
начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
-     здійснення загального керівництва відділом, організація, координація та контроль за  його діяльністю щодо виконання поставлених завдань, забезпечення формування, облік та аналіз показників роботи прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя за напрямом діяльності відділу; внесення пропозицій щодо удосконалення організації роботи на закріплених напрямах;
-     забезпечення контролю за виконанням працівниками відділу наказів та вказівок керівництва прокуратури автономії; організація підготовки проектів наказів, інструкцій та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що відносяться до компетенції відділу; виконання інших доручень керівництва, пов’язані із забезпеченням виконання покладених на відділ завдань;
-     розгляд документів, звернень, що надійшли до відділу, забезпечення надання публічної інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
-     внесення пропозицій керівнику прокуратури автономії про призначення, переміщення, звільнення з посад працівників підпорядкованого підрозділу, присвоєння їм рангів, а також щодо заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності; у межах компетенції розгляд, візування і підписання службових документів, подання їх керівництву прокуратури автономії;
-     контроль за станом діловодства у відділі; ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, інших нормативно-правових актів, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності; здійснення контролю за дотриманням працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, правил внутрішнього трудового розпорядку;
-     погодження та перевіряння первинних документів (накладні, акти), які надходять до відділу, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів; погодження документів, пов’язаних з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам; оформлення та забезпечення підготовки наказів про виїзд працівників прокуратури автономії у відрядження;
-     забезпечення відповідності взятих бюджетних зобов’язань бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми; планування та розробка поточних планів асигнувань на утримання прокуратури, складання кошториси витрат на її утримання; здійснення роботи, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової дисциплін, кошторисів доходів і витрат, контроль за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
-     аналізування дебіторської та кредиторської заборгованості; розробка заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та погашення кредиторської заборгованості, організацію та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства; проведення інвентаризації розрахунків із дебіторами та кредиторами перед складанням річної фінансової та бюджетної звітності;
-     здійснення складання та здачу поточної, квартальної, річної бюджетної фінансової звітності; складання звіту прокуратури автономії «Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги» та подання до Офісу Генерального прокурора; здійснення контролю за веденням касових операцій; забезпечення зведення та заповнення у книзі відділу;
-     ведення обліку розрахунків з різними  підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами бюджетної установи, складання м/о № 6; облік розрахунків  з підзвітними  особами  в  розрізі  кодів  економічної  класифікації видатків, складання м/о №8; облік  операцій  з надходження на рахунок установи асигнувань та  здійснення  касових видатків загального фонду, складання м/о №2; облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є дебіторами бюджетної установи, складання м/о №4; облік банківських операцій та обробку банківських виписок.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 8800 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою, згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби                  (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Документи приймаються до 18 год. 00 хв.
25 травня 2021 року
Додаткові (необов’язкові)
документи
 
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
 
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
 
02 червня 2021 року о 10 год. 00 хв.
 
 
Проведення тестування дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби).
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
 
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 
Борозенець Тамара Григорівна
 
(044) 207-16-09
kadry11@ark.gp.gov.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища економічна освіта, за освітнім ступенем не нижче магістра
2.
Досвід роботи
 
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 
3.
Володіння державною
мовою
 
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1
Лідерство
-        забезпечення належної організації роботи відділу;
-        спрямування і безпосередній контроль роботи очолюваного відділу та виконання працівниками службових обов’язків згідно посадових інструкцій і розподілу обов’язків;
-        здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися і виконувати
2
Мотивація
-        здатність до чіткого бачення результатів діяльності;
-        розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади      
 
3
Уважність до деталей
-        здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
-        здатність враховувати деталі при прийнятті рішень
      
Професійні знання
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Знання законодавства
       Знання:
-         Конституції України;
-         Закону України «Про державну службу»;
-         Закону України «Про запобігання корупції»
2
Знання законодавства у сфері
       Знання:
-         Бюджетного кодексу України (із змінами);
-         Закону України «Про прокуратуру» (із змінами);
-         Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами);
-         Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (із змінами);
-         Наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» (із змінами);
-         Наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2015 № 572 «Про затвердження типових форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» (із змінами);
-         Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами);
-         Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
 
 
1.  Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби №79к.pdf (567.5 KB)

кількість переглядів: 578